• Home
 • Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Klientów i Kontrahentów naszej spółki, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i Kontrahenta jest SORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ulica Ofiar Oświęcimia 51, 32-620 Brzeszcze, Numer NIP: 5532182613 tel.: 32/2121321, adres e-mail: sortex2@wp.pl
 2. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta będą chronione i przetwarzane w celu:
 1. marketingu produktów lub usług Sortex Sp. z o.o. prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o ofercie handlowej Sortex Sp. z o.o.
 2. wystawiania faktur VAT (podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sortex Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 1. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który Klient i Kontrahent wyrazili zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody.
 2. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Klienta i Kontrahenta treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Sortex Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 3. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Sortex Sp. z o. o., dostawcom systemów informatycznych i usług Sortex Sp. z o.o., podmiotom świadczącym na rzecz Sortex Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Klientem i Kontrahentem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
 4. Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Sortex Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane osobowe Klienta i Kontrahenta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Klienta i Kontrahenta treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie Sortex Sp. z o. o. przysługuje Klientowi i Kontrahentowi prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta i Kontrahenta.
 6. Podanie przez Klienta i Kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Dane osobowe Klienta i Kontrahenta nie będą podlegały profilowaniu